تأجير سيارات

ionoleggioauto.com
تأجير سيارات – ابحث، قارن واحجز
!قارن الاسعار من 900 شركة لتأجير السيارات في أكثر من 50،000 موقع في جميع أنحاء العالم. ضمان أفضل الاسعار، حجز سهل ومضمون

إبحث عن تأجير سيارة

 
احجز بأمان مع أفضل شركات تأجير!
 
Prenota al telefono

dall'Italia: 06.81152219
Solo prenotazioni

oppure
  

per tutto il resto
Il centro prenotazioni in italiano è aperto da Lun a Dom dalle 09:00 alle 23:00


ماذا يقول عملائنا
[testimonialslider id=’1′]
oppure
 


الوجهات الأكثر شعبية
Noleggio auto Roma تأجير السياراتروما
 
Noleggio auto Napoli تأجير السياراتنابولي
 
Noleggio auto Milano تأجير السيارات ميلانو
 
Noleggio auto Palermo تأجير السياراتباليرمو
 
Noleggio auto Catania تأجير السياراتكاتانيا
 
Noleggio auto Cagliari تأجير السياراتكالياري


Domande frequenti sul Noleggio a Breve Termine

La prenotazione di un'auto su ionoleggioauto.com puó essere effettuata tramite qualsiasi carta con l'unica eccezione di American Express.
Carte prepagate vengono accettate unicamente al momento della prenotazione dell'autovettura, tuttavia per il ritiro dell'auto è fondamentale presentare una carta di credito che non sia prepagata e che sia intestata al conducente principale.
Se ciò non dovesse accadere, l'agenzia di autonoleggio si riserva il diritto di non consegnare la vettura.
Si, ti basta inserire i dettagli del conducente durante la procedura di prenotazione,
Al momento del ritiro, il conducente principale dovrà essere in possesso di una carta di pagamento intestata a proprio nome, contenente i fondi necessari per coprire la franchigia / deposito ed eventuali costi locali, accessori extra o qualsiasi altro servizio extra richiesto presso il banco del noleggiatore.
Il conducente principale e gli eventuali conducenti addizionali dovranno presentare una patente valida a proprio nome, assieme al voucher / eVoucher di Ionoleggioauto.com, emesso una volta confermata la prenotazione.

Ogni compagnia di noleggio prevede diversi requisiti, assicurati quindi di consultare anche i termini e condizioni.
Prenotando su ionoleggioauto.com, la categoria del veicolo selezionata è garantita ma se si desidera una vettura specifica, questa andrà richiesta direttamente agli enti di noleggio una volta effettuata la prenotazione.
Gli enti di noleggio saranno felici di assisterla per soddisfare ogni sua esigenza, tuttavia potrebbero esserci alcune limitazioni per quanto riguarda il parco machine disponibile al momento del ritiro dell’auto.
Se la marca o modello di veicolo prenotato non dovesse essere disponibile, verrà fornita un’alternativa equivalente rispetto alla classe di veicolo selezionata.
La prenotazione verrà confermata nell' arco delle 72h.
Le prenotazioni online devono essere preferibilmente effettuate entro 24 ore dalla partenza in modo tale da fornirci il tempo necessario per gestire la pronta consegna del veicolo.
Vi preghiamo di contattarci in caso di mancato ricevimento del Voucher.
Nelle polizze d’assicurazione, la franchigia consiste in un rimborso da parte dell’assicurato per i danni provocati a terzi in caso di sinistro.
La franchigia può variare da 200 - 1.600€ e dipende dal tipo di vettura, gli optional e soprattutto dall'ente di noleggio.
Tale franchigia può essere abbattuta completamente sottoscrivendo un’ulteriore polizza assicurativa come la Zero Franchigia offerta da ionoleggioauto.com oppure quella offerta dalla sua agenzia di noleggio, ma quest'ultima risulta notevolmente meno conveniente rispetto alla Zero Franchigia.
I guidatori devono essere in possesso di una patente di guida valida da almeno 1 anno/i, e non devono aver commesso infrazioni gravi del codice stradale.
هل لديك اسئلة؟ راجع قسملأسئلة الشائعة او اتصل بنا

اشترك لتلقي العروض الحصرية!

.مع Ionoleggioauto.com,أفضل الأسعار دائما مضمونة

التفاصيل الخاصة بك

لم يكن هناك أبدا وقت أفضل من هذا للتسجيل.


عروض خاصة
عروض اللحظة الأخيرة
ترقيات مجانية، برامج تشغيل إضافية، وأكثر من ذلك

ادخل التفاصيل الخاصة بك، ونحن سوف نتأكد من أنك لا تفوت أي فرصة.

تأجير سيارات ultima modifica: 2016-03-31T13:15:33+00:00 da Andrea Guerra